Privacy verklaring

Artikel 1 Toepasselijkheid 

1.  Dit privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze aan BPMO Flexkracht BV zijn verstrekt. 
2. BPMO Flexkracht BV hecht het grootste belang aan vertrouwelijkheid en daarmee ook de privacy van cliënten en opdrachtgevers die persoonsgegevens aan BPMO Flexkracht BV verstrekken. Zij gebruikt alle aan haar verstrekte persoonsgegevens alleen voor de in dit privacyreglement omschreven doeleinden en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. 
3. De directie van BPMO Flexkracht BV is verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en stelt het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast. 
4. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens op grond van de toepasselijke regelgeving gemeld dient te worden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), is en melding gedaan of zal een melding gedaan worden. Deze meldingen zijn te raadplegen in het Wbp-meldingsregister dat openbaar toegankelijk is op de website van het CBP: www.cbpweb.nl  

Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens 

1. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van BPMO Flexkracht BV dienen cliënten en opdrachtgevers de voor de werkzaamheden van BPMO Flexkracht BV benodigde persoonsgegevens te verstrekken. Onder verstrekken wordt begrepen het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens. 
2. De persoonsgegevens die door BPMO Flexkracht BV in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verwerkt, afkomstig van de cliënten en/of opdrachtgevers of medewerkers van BPMO Flexkracht BV betreffen – niet limitatief: 
– NAW-gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres; 
– Persoonlijke gegevens: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit,                burger service nummer (BSN); 
– persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid voor zover uitdrukkelijk vallend onder de            ontheffingen uit vigerende wet- en regelgeving, waaronder artikel 21 Wbp, en onder verwijzing naar artikel 5 van dit privacyreglement; 
– (rechts)persoonlijke gegevens opdrachtgever; 
– (rechts)persoonlijk gegevens werkgever; 
– gegevens die verband houden met de diensten van BPMO Flexkracht BV, zoals data van afspraken, gespreksverslagen, testresultaten etc. 

Artikel 3 Doeleinden gebruik 

1. De door cliënten en opdrachtgevers aan BPMO Flexkracht BV verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt met het doel: 
a. de inschrijving van cliënten en opdrachtgevers uit te kunnen voeren en te beheren; 
b. deze gegevens op volledigheid en juistheid te controleren; 
c. cliënten en opdrachtgevers toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van eventuele (neven)sites van BPMO Flexkracht BV; 
d. cliënten en opdrachtgevers gebruik te kunnen laten maken van de diensten van BPMO Flexkracht BV met cliënten en opdrachtgevers een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden; 
f. cliënten en opdrachtgevers, outplacement- en/of loopbaanadvies, overige (werk gerelateerde) diensten en/of opleidingen en/of opleidingsmogelijkheden aan te (kunnen) bieden; 
g. cliënten en opdrachtgevers deel te (kunnen) laten nemen aan door BPMO Flexkracht BV aangeboden onderzoeken/testen en het genereren van onderzoek/testresultaten; 
h. de persoonlijke ontwikkeling van cliënten te bevorderen en te stimuleren; 
i. cliënten in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere relaties van BPMO Flexkracht BV; 
j. cliënten en opdrachtgevers te informeren over soortgelijke producten en/of diensten van BPMO Flexkracht BV; 
k. cliënten en opdrachtgevers te informeren over zaken die voor cliënten en opdrachtgevers naar het oordeel van BPMO Flexkracht BV van belang zijn; 
l. de arbeidsmarkt en het eigen bestand met cliënten en opdrachtgevers te analyseren; 
m. het profiel en/of het curriculum vitae van cliënten, nadat cliënten daartoe uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven, al dat niet geanonimiseerd te verstrekken aan opdrachtgevers of relaties van BPMO Flexkracht BV;
n. cliënten en opdrachtgevers periodiek bedrijfsinformatie van BPMO Flexkracht BV te doen (laten) toekomen (indien en voor zover cliënten en opdrachtgevers hiervoor in aanmerking komen); 
o. cliënten en opdrachtgevers periodiek een of meerdere voor de relevante flyers en nieuwsbrieven al        dan niet digitaal te doen (laten) toekomen (indien en voor zover cliënten en opdrachtgevers hiervoor in aanmerking komen); 
p. cliënten en opdrachtgevers te informeren over de diensten van door BPMO Flexkracht BV zorgvuldig geselecteerde partners door te geven voor zover cliënten en opdrachtgevers hiervoor toestemming hebben gegeven; 
2. Door zich bij BPMO Flexkracht BV in te schrijven verlenen cliënten en opdrachtgevers BPMO Flexkracht BV het recht om de bij de registratie verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van de hiervoor onder 3.1 genoemde doeleinden, voor zover in lijn met de relatie en onderliggende overeenkomst tussen cliënten respectievelijk opdrachtgevers en BPMO Flexkracht BV. 
3. Cliënten en opdrachtgevers kan de mogelijkheid worden geboden om aan te geven dat persoonsgegevens ook mogen worden gebruikt om hen per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over producten en diensten van BPMO Flexkracht BV. Cliënten en opdrachtgevers kunnen de door hem verleende toestemming op elk gewenst moment beëindigen door een e-mail te sturen naar info@bpmo-flexkracht.nl.  
4. Indien de gegevens van cliënten en opdrachtgevers worden gebruikt doorBPMO Flexkracht BV om cliënten en opdrachtgevers periodiek nieuwsbrieven of flyers al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen, kunnen cliënten en opdrachtgevers zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar info@bpmo-flexkracht.nl met het verzoek die gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken. 

Artikel 4 Bewaartermijn 

1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt. 
2. BPMO Flexkracht BV bewaart de gegevens tot en met het afsluiten van het traject. De gegevens die ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven, worden pas verwijderd na het verstrijken van deze langere termijn. 
3. Indien de overeengekomen of wettelijke bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens binnen een jaar uit de bestanden verwijderd en vernietigd. 

Artikel 5 Verstrekken gegevens aan derden / openbaar maken gegevens 

1. BPMO Flexkracht BV verstrekt geen persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers aan derden, behoudens indien en voor zover: 
a. dit als zodanig in dit privacyreglement is aangegeven; 
b. BPMO Flexkracht BV daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht, dan wel hiertoe door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie wordt verzocht; 
c. dit naar het oordeel van BPMO Flexkracht BV noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom te beschermen; 
d. dit geschiedt ter verificatie van de volledigheid en de juistheid van de verstrekte persoonsgegevens en andere, minder vergaande mogelijkheden ontbreken. 
2. BPMO Flexkracht BV zorgt ervoor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijk en zorgvuldige wijze worden verwerkt. 
3. BPMO Flexkracht BV registreert niet meer persoonsgegevens dan voor het hierboven beschreven doel noodzakelijk is en neemt geen persoonsgegevens op voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. 
4. BPMO Flexkracht BV heeft procedures opgesteld voor de beveiliging van fysieke en digitale persoonsgegevens en toegangsbeperkingen ingesteld voor het digitale systeem. BPMO Flexkracht BV spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers bij BPMO Flexkracht BV, die namens BPMO Flexkracht BV geautoriseerde toegang hebben tot de persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding. In de overeenkomsten met cliënten en opdrachtgevers is de vertrouwelijkheid als speerpunt geborgd. 
5. De directie van BPMO Flexkracht BV is het bevoegd gezag ter zake autorisatietoekenning. Gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van hun functie tot geheimhouding verplicht zijn. 
Persoonsgegevens worden verwerkt indien: 
– de betrokkenen zijn toestemming heeft verleend. Met het aangaan van het traject of de dienstverlening bij BPMO Flexkracht BV stemt de betrokkenen in met het verzamelen van de voor de uitvoer van het traject noodzakelijke persoonsgegevens; 
– de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarin de betrokkenen partij is of om een wettelijke verplichting na te komen. 
6. BPMO Flexkracht BV verstrekt geen persoonsgegevens van opdrachtgevers of betrokkenen aan derden, behoudens indien en voor zover 
– dit als zodanig in dit reglement is aangegeven; 
– BPMO Flexkracht BV daartoe op grond van wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht; 
– dit naar oordeel van [naam lid] noodzakelijk om haar rechten en/of eigendom te beschermen. 
7. BPMO Flexkracht BV is onderwerp van periodieke controles t.b.v. kwaliteitseisen. Met de controlerende instellingen is overeengekomen onder welke voorwaarden en met welke kwaliteitswaarborgen, inzage in de administratie mogelijk is. 

Artikel 6 Verwerken van bijzondere persoonsgegevens 

BPMO Flexkracht BV verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers, voor zover cliënten en opdrachtgevers hier expliciet toestemming voor geven dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving. 

Artikel 7 Website 

1. BPMO Flexkracht BV is verantwoordelijk voor de exploitatie van de website www.bpmo-flexkracht.nl
2. De website van BPMO Flexkracht BV is openbaar toegankelijk, met uitzondering van de op de website aanwezige Portal(s). 
3. Iedereen kan het openbare gedeelte van de website van BPMO Flexkracht BV bezoeken zonder zijn persoonsgegevens aan BPMO Flexkracht BV door te geven. 

Artikel 8 Verwijzingen en links 

De website van BPMO Flexkracht BV kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. BPMO Flexkracht BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. BPMO Flexkracht BV raadt cliënten en opdrachtgevers dan ook aan het privacy beleid van de websites van deze derden na te lezen zodat zij op de hoogte zijn hoe deze derden met zijn of haar persoonsgegevens omgaan. 

Artikel 9 Gebruik logbestanden 

De website van BPMO Flexkracht BV verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van cliënten en opdrachtgevers, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar cliënten en opdrachtgevers is doorgelinkt naar de website van BPMO Flexkracht BV, het IP-adres van de Internet Service Provider van cliënten en opdrachtgevers, het besturingssysteem van cliënten en opdrachtgevers, de onderdelen, informatie en pagina’s van de website die cliënten en opdrachtgevers heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat cliënten en opdrachtgevers doorsturen of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening van BPMO Flexkracht BV te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De opgeslagen technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik. 

Artikel 10 Cookies 

1. BPMO Flexkracht BV maakt op de website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. 

2. Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Wij gebruiken deze cookies om onze website optimaal te laten functioneren. Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 
3. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Artikel 11 Beveiliging en aansprakelijkheid voor derden 

1. Ondanks de door BPMO Flexkracht BV genomen veiligheidsmaatregelen, zou het onverhoopt kunnen voorkomen dat derden erin slagen deze maatregelen te omzeilen en/of de persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. BPMO Flexkracht BV kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 
2. BPMO Flexkracht BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de persoonsgegevens door derde(n), aan wie deze gegevens op grond van dit privacyreglement of met toestemming van cliënten en opdrachtgevers zijn verstrekt. Tevens is BPMO Flexkracht BV niet aansprakelijk voor het naleven van de geldende wet- en/of regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derde(n). 

Artikel 12 Aansprakelijkheid 

1. Aansprakelijkheid van BPMO Flexkracht BV voor indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten. 
2. Iedere eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal € 1.500, — per gebeurtenis en per kalenderjaar. 
3. De aansprakelijkheid van BPMO Flexkracht BV zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval kan worden uitgekeerd. 

Artikel 13 recht op inzage, verbetering, aanvulling en afscherming 

1. Cliënten en opdrachtgevers hebben het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens. Daartoe kunnen zij BPMO Flexkracht BV op elk gewenst moment via info@bpmo-flexracht.nl dan wel per brief verzoeken aan te geven welke gegevens BPMO Flexkracht BV van hem of haar (heeft) verwerkt. Het contactadres is: Markt 6, 6088 BP Roggel. 
De verantwoordelijke binnen BPMO Flexkracht BV draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van verzoeker. 
2. Daarnaast kunnen cliënten en opdrachtgevers op elk gewenst moment BPMO Flexkracht BV via de hiervoor beschreven contactgegevens verzoeken zijn of haar gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen. Binnen een maand na indiening wordt de betrokkene schriftelijk in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing. 
Een verzoek tot vernietiging of aanpassing van de gegevens wordt ingewilligd indien: 
– De gegevens feitelijk onjuist zijn; 
– De gegevens voor het doel van de gegevensverwerking onvolledig zijn; 
– De gegevens niet ter zake dienend zijn; 
– De gegevens in strijd zijn met een wettelijk voorschrift. 
Wanneer het verzoek tot vernietiging wordt ingewilligd, vernietigt BPMO Flexkracht BV de gegevens binnen drie maanden na dit verzoek, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van belang is voor een ander dan de betrokkenen alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.
Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet BPMO Flexkracht BV aan een verzoek in een andere dan schriftelijke vorm, die aan dat belang is aangepast. 
3. De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken plaatsvinden respectievelijk worden verstrekt. 
4. Afschriften van persoonsgegevens worden aan de betrokkene verstrekt tegen de wettelijk vastgestelde kostenvergoedingen uit het Besluit van 13 juni 2001 tot vaststelling van de vergoeding van de kosten als bedoeld in de artikelen 39 en 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp). 
5. Een verzoek tot inzage of afschrift kan met redenen omkleed worden geweigerd. Een mogelijke weigeringsgrond is het belang van de persoonlijke levenssfeer van een ander of bescherming van de betrokkene. 

Artikel 14 Vragen, opmerkingen en klachten 

Indien cliënten en opdrachtgevers vragen, opmerkingen of klachten hebben over dit privacyreglement en de manier waarop BPMO Flexkracht BV zijn of haar gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, of indien er andere redenen tot klagen zijn, kan hij of zij deze per e-mail aan BPMO Flexkracht BV kenbaar maken via info@bpmo-flexkracht.nl dan wel door een brief te sturen. 
BPMO Flexkracht BV heeft een klachtenreglement dat voldoet aan de kwaliteitseisen.

Artikel 15 Aanpassen privacyreglement 

1. BPMO Flexkracht BV heeft het recht dit privacyreglement op elk gewenst moment aan te passen. In het geval van een relevante en specifieke aanpassing van het privacyreglement worden cliënten en opdrachtgevers ter zake geïnformeerd. Het meest actuele privacyreglement is in te zien op de website van BPMO Flexkracht BV. 
2. Indien bepalingen uit dit privacyreglement geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet zijn, worden deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn en worden vervangen. De overige bepalingen van het privacyreglement blijven alsdan onverminderd van kracht.

Vacatures

Bekijk ons actuele aanbod van vacatures en solliciteer!

Direct inschrijven

Schrijf je in en wij gaan voor je op zoek naar de perfecte job!

Solliciteren

Al vele sollicitatiebrieven gestuurd maar nog steeds geen succes geboekt? Wij geven u graag tips en onze mensen zullen u helpen bij het vinden van uw nieuwe baan. 

Curriculum Vitae

Wat maakt uw cv een goede cv? Wij kijken er graag met u en ervoor te zorgen dat wij u optimaal kunnen helpen bij het vinden van uw nieuwe baan.

Linkedin

Linkedin is een zeer effectieve website en platform een uw digitaal profiel te tonen. Wij hebben veel ervaring met het gebruik van Linkedin en geven u graag tips.